ระบบการยกเว้นภาษี

ระบบการยกเว้นภาษีของญี่ปุ่น

ก่อนซื้อสินค้าในประเทศญี่ปุ่น ถ้ายื่นแสดงหนังสือเดินทางให้ร้านค้าที่ให้บริการยกเว้นภาษีดู จะได้รับการยกเว้นภาษีบริโภค (8%จากราคาสินค้า)

ชำระเงินอย่างไร
ชำระเงินอย่างไร A
เมื่อต้องการซื้อสินค้า ให้ยื่นแสดงหนังสือเดินทางให้ทางร้านค้าดู และชำระค่าสินค้าด้วยจำนวนเงินหลังจากหักภาษีออกแล้ว
ชำระเงินอย่างไร B
เมื่อต้องการซื้อสินค้า ให้ชำระค่าสินค้าในวงเงินที่รวมภาษีบริโภคด้วย หลังจากนั้นจึงยื่นหลักฐานสำคัญ เช่น ใบเสร็จรับเงิน พาสปอร์ต ณ แผนกบริการที่อยู่ภายในร้าน เพื่อรับการคืนภาษีบริโภคที่จ่ายไป (ในบางกรณีต้องเสียค่าบริการ)
ระบบการยกเว้นภาษี
 • ผู้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี
  ผู้ที่พำนักอาศัยชั่วคราว (ระยะเวลาที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่นไม่เกิน 6 เดือน) เช่นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สำหรับคนญี่ปุ่นที่พำนักอาศัยและมีกำหนดการอยู่ต่างประเทศมากกว่า 2 ปีขึ้นไป เมื่อกลับมาญี่ปุ่นชั่วคราวก็สามารถใช้บริการนี้ได้
  ผู้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี
 • สินค้าที่จะได้รับการยกเว้นภาษี
  สินค้าที่จะได้รับการยกเว้นภาษีเมื่อซื้อสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีในวันเดียวกัน และร้านเดียวกัน ในมูลค่ามากกว่า 5 พันเยน ขึ้นไป ตามปกติแล้ววัสดุสิ้นเปลืองจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
 • เอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอยกเว้นภาษี
  ต้องใช้หนังสือเดินทางของตนเอง (หรือใบอนุญาตลงสู่พื้นดินของพนักงานสายการบิน) (ไม่รับสำเนาเอกสาร)
  เอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอยกเว้นภาษี
 • ร้านค้าที่ให้บริการยกเว้นภาษี
  ร้านค้าที่มีตราเครื่องหมาย TAX-FREE SHOP
  ร้านค้าที่ให้บริการยกเว้นภาษี
รายละเอียด
ให้เซ็นชื่อลงในเอกสารแสดงการยื่นขอยกเว้นภาษี (หนังสือสัญญาของผู้ซื้อในการซื้อสินค้ายกเว้นภาษีบริโภคและจะนำออกนอกประเทศ : Covenant of Purchaser of Consumption Tax-Exempt of Ultimate Export ) และให้นำเอกสารใบที่สองคือ “บัตรบันทึกเกี่ยวกับสินค้ายกเว้นภาษีเพื่อนำออกนอกประเทศ : Record of Purchase of Consumption Tax-Exempt for Export” แปะติดไว้ที่หนังสือเดินทาง และรับการตีประทับตราเชื่อม ทางสำนักงานสรรพากรจะเก็บบัตรบันทึกไปเมื่อท่านได้นำสินค้าที่ซื้อออกนอกประเทศ

ระบบการยกเว้นภาษี Page Top